Llengua valenciana vs. dialecte barceloní


Primar l’infame e infecte dialecte barceloní (català actual) per damunt de la històrica Llengua Valenciana no sols és una aberració històrica sinó que reflexa el desconeixement bàsic dels elements essencials que categorisen una llengua per a ser tal.

L’ilustre gramàtic espanyol Ramón Menédez Pidal, Ramón Menendez Pidalen la seua Gramàtica Històrica (Madrid ,1977) de la cual hem begut la majoria de filòlecs del segle XX, sempre va reconéixer la independència i categoria històrica de la Llengua Valenciana, en la seua trajectòria evolutiva, respalada per els tres elements indispensables que fonamenten una llengua:

1. les seues etimologies genuïnes.

2. la seua trajectòria d’acort en els principis i lleis d’evolució de la llengua.

3. l’autoritat indiscutible d’uns Clàssics que l’han desenrollat i consagrat al llarc d’un Segle d’Or Literari.

La Llengua Valenciana té eixos tres elements indispensables junt a atres, també, d’essencial calibre:

1. posseïx des del segle XV d’una koiné o substrat lingüístic en plena autonomia fonètica, lèxica, morfosintàctica, fonètica i semàntica;

2. posseïx gramàtiques que la estructuren com a llengua ( Gramàtica d’Andreu Sempere .Alcoi 15).

3. posseïx diccionaris ( Líber Elegantiarum ..”el mes antic llexic d’una llengua romanç” del valencià Joan Esteve . 1472).

4. posseïx una Bíblia traduïda del llatí ( Bíblia de Frai Bonifaci Ferrer .1478).

5. posseïx un Kempis , traduït del llatí per Miquel Perez (1482).

6. i …, sobretot, posseïx el primer Segle d’Or Literari d’una llengua neollatina europea durant el qual centenars d’autors van proclamar en el pròlec o en el colofó de les seues obres  el seu “estic escribint en nostra vulgada llengua materna valenciana” .

Al contrari , l’infame i infecte dialecte barceloní, aixína definit per el gran gurú de l’investigació catalana Pare Batllori, no té tot l’arsenal lingüístic abans mencionat ya que no alcança el seu estàndard lingüístic fins a 1906, quan el químic Pompeu Fabra ho fabrica en el seu laboratori esperantic “creant una llengua bombarda infestada de galicismes” (Unamuno dixit).

Són infinits els testimonis que denuncien tan clamoroses carències. Un dels més sonats és el que mos dona el mateix organitzador d’eixe I Congrés de la Llengua Catalana, el capellà mallorquí Antoni Alcover quan diu allò de: ”Quin dret ni categoria literària té (el dialecte) barceloní , davant del català, balear i valencià? Donar al barceloní tal dret i categoria no és tal vegada crear un centralisme lingüístic? “… anticipant-se aixína a l’aberrant colonialisme catalanista que, només per ignorant militància, s’intenta expandir pel nostre històric Regne.

Tan clamoroses carències i tan paupèrrim background del dialecte barceloní s’han volgut suplir per mig de  l’espolio i robatori permanent del patrimoni literari genuïnament valencià.

I és que… sense nosatres, sense lo nostre, sense lo valencià, ells, els secessionistes catalanís, no són res. L’erudit català Ramón Miquel i Planes, gran estudiós d’els nostres clàssics valencians, confessava en honestitat en 1905 : ” Vist el cas (de la llengua) des de Catalunya, no hi ha dubte que, quan més extremen els valencians  les pretensions d’autonomia de la seua varietat idiomàtica, enfront del català, major necessitat hi ha per la nostra part de reivindicar la unitat lingüística de les gents que poblen la franja llevantina de la península amb les Illes Balears …”; “ privar a Catalunya i a la seua literatura de l’aportació que representa la producció de les lletres valencianes de aquella època“..” seria deixar la nostra literària truncada en el centre del seu creixement i ufana; més encara: seria arrancar de la literatura catalana la poesia quasi per complet, perquè en cap un altre moment abans de la Renaixença, ha arribat a adquirir l’esplendor amb què se’ns mostra gràcies als Ausias March, als Roiç de Corella, als Jaume Roig, als Gaçull, als Fenollar i a altres cent més” .. (Pròleg del Cansoner Satíric València dels segles XV i XVI”.1905).

Sobren comentaris al text per a aclarir els possibles dubtes, si n’ hi hagueren, sobre les raons exposades per a justificar la primacia de la histórica llengua valenciana.

Texto extraido de 1.”Lengua Valenciana, una lengua suplantada” (Diputación de Valencia 2006);2.”Cronologia Historica de la Llengua Valenciana” (Diputación de Valencia.2007).

TERESA PUERTO

BREVE HISTORIA

LENGUA VALENCIANA VS DIALECTO BARCELONI
======================================
(versión española)

Primar el infame e infecto dialecto barceloní (=neocatalaní actual) por encima de la histórica Lengua Valenciana no solo es una aberración histórica sino que refleja el desconocimiento básico de los elementos esenciales que categorizan una lengua para ser tal.

El ilustre gramático español Ramón Menédez Pidal, en su Gramática Histórica (Madrid ,1977) de la cual hemos bebido la mayoría de filòlogos del siglo XX, siempre reconoció la independencia y categoría histórica de la Lengua Valenciana, en su trayectoria evolutiva, respaldada por los tres elementos indispensables que fundamentan una lengua:

1.sus etimologias genuinas
.
2. su trayectoria de acuerdo en los principios y leyes de evolución de la GRAMÁTICA HISTORICA.

3. la autoridad indiscutible de unos Clásicos que lo han desarollado y consagrado a lo largo de un SIGLO Y MEDIO de oro LITERARIO .

Respecto a nuestra histórica LENGUA VALENCIANA , hay algunos hechos indiscutibles que deben de ser rotundamente afirmados y recordados :

1. Es un hecho incuestionable que nuestra histórica Lengua Valenciana ha existido siempre como lengua romance con testimonios escritos desde el sigloX.

2. Es un hecho incuestionable que nuestra histórica Lengua Valenciana fue la primera lengua neo-latina que tuvo un Siglo de Oro Literario ( siglos XV y parte del XVI) durante el cual escritores famosos como Joanot Martorell , Jordi de San Jordi, Jaume March, Ausias March, Jaime Roig, Roiç de Corella , Sor Isabel de Villena y cientos más …, afirman claramente en sus obras : “Estoy escribiendo en mi lengua materna valenciana”.

3. Es un hecho incuestionable que nuestra histórica Lengua Valenciana alcanzó su cumbre más alta y su plena independencia en los campos léxico, fonético, morfosintáctico y semántico durante su Siglo de Oro Valenciano, XV y XVI

4. Es un hecho incuestionable que nuestra histórica Lengua Valenciana fue una lengua completamente estructurada con excelentes ediciones de gramáticas valencianas (Andreae Sempere .Alcoy ,1546 ) y diccionarios (“Liber Elegantiarum”.Valencia 1472) desde entonces y hasta ahora.

5. Es un hecho incuestionable que nuestra histórica Lengua Valenciana tuvo la primera Biblia traducida del latin a una lengua neo-latina en 1482 por el valenciano Fray Bonifaci Ferrer ( actualmente en propiedad de the Hispanic Society of New York).

6. Es un hecho incuestionable que nuestra histórica Lengua Valenciana tuvo el primer Kempis traducido del latin a una lengua neo-latina, en 1482, por el valenciano Miquel Pereç.

POR EL CONTRARIO , es un hecho incuestionable que el dialecto barceloní ,ahora llamado neo-catalán :

1. Es un invento moderno, nacido del laboratorio fabrino barcelonés y producido por el ingeniero industrial Pompeu Fabra en 1906. El dialecto barceloni fue elegido como “standard” entre los diferentes dialectos hablados en Cataluña para su conversión en lengua catalana.

2. Que el catalán no existía todavía como lengua standarizada en el siglo XIX : era simplemente un mosaico de dialectos provenzales .

3. Que , de acuerdo con el Padre de toda la Lingüística Románica Moderna , el filólogo alemán Friedrich Diez: “el catalán ha sido siempre una mezcla de dialectos provenzales” (“Grammatik der romanischen Sprachen”.1836).La misma opinión fue matenida por su discípulo el filólogo suizo Meyer Lübcke (“Grammaire des Langues Romanes”.1880) . Y la misma opinión fue mantenida (y es) por innumerables romanistas internacionales..

4. Que el catalán moderno fue fabricado por un ingeniero industrial, aficionado a la lingüística (Pompeu Fabra ), y derivó en un lenguaje artificial de laboratorio, plagado de galicismos y arcaismos .

5. Que el Catalán, comparado con la Lengua Valenciana, ha tenido siempre un registro cultural muy pobre y carece de un Siglo de Oro Literario como el valenciano (siglos XV y XVI) .

6. Que esa es la razón del permanente expolio del patrimonio lingüístico-literario valenciano por el nacionalismo catalán y su dominante red editora , unido a un proceso de exterminio, por absorción, de nuesttra histórica Lengua Valenciana y su suplantación por el artificial dialecto barceloní.

Históricamente Valencia siempre fue el Reino de Valencia , con sus “Furs” (leyes independientes dotadas por el rey Jaime I) y con una brillante tradición literaria y cultural, mientras que Cataluña fue tan solo una colección de condados feudales dependientes de los reyes francos y aragonenses .

Para nuestro asombro, lo que siempre fue una lengua histórica (la LENGUA VALENCIANA) ha sido ahora degradada a la categoria de “dialecto del barceloni” (o neo-catalán) . Y lo que siempre fue un “dialecto del provenzal” ( el barceloní) ha sido elevado a la categoria de “lengua catalana”, gracias a la magia y artilugios crematísticos del nacionalismo editor catalán…..

El naz_ionalismo catalán y su poderoso ejército editor han sido el motor de tan camaleónica metamorfosis . Sin embargo, se esconde también, detrás de ello, una sospechosa y evidente intención : su objetivo de colonizar , mental y socialmente, a la adoctrinada juventud valenciana, a la vez que convertir su dialecto barceloni en una próspera maquinaria de hacer dinero. Dentro de la más genuina tradición leninista , los jóvenes valencianos son ya definidos como “los tontos útiles” de tan próspero negocio nacionalcatalanista.

Parece ser que el Big Brother orwelliano ha vuelto a nacer.

Mis dos libros “Lengua Valenciana, una lengua suplantada” y “CRONOLOGIA HISTÓRICA de la LLENGUA VALENCIANA” son el antídoto ideal contra ese ficticio nacionalismo catalán y su insana ambición de apoderarse de lo que nunca fue parte de su patrimonio: nuestra histórica LENGUA VALENCIANA.

Mª TERESA PUERTO.
Catedrática de Lengua Inglesa
Filóloga Anglo-Románica

http://www.teresafreedom.com

Anuncios

25 comments

 1. Yo ya sé que lo haces por los catalinos, pero molaría una traducción para tus lectores no valencianos. Más que nada para que sepan como nos pretenden robar la lengua.

  (Quina entra més bona).

 2. Amigos de Reino de Valencia:

  ¿SeriaIs tan amables de indicar que la fuente bibliográfica de los anteriores articulos sobre la Lengua Valenciana están sacados de cualquiera de mis dos libros : 1.”Lengua Valenciana, una lengua suplantada” (Diputación de Valencia 2006);2.”Cronologia Historica de la Llengua Valenciana” (Diputación de Valencia.2007). Allí los tienes en bilingüe Valenciano-Español.

  Todo universitario que se precie sabe que la identificación de las fuentes bibliográficas que avalan los datos y la categoria acdémica de quien los proprociona es lo que da credibilidad a la información proporcionada.

  Muchas gracias
  TERESA PUERTO

 3. Amigos del Reino de Valencia:

  Podeis descargar cualquiera de mis artículos , si lo deseais. Mi única intención es llegar a través de INTERNET a mis alumnos y a toda la GENTE JOVEN POSIBLE.

  Si no informamos a las nuevas generaciones valencianas, pronto nos transformarán a nuestros chavales en los “tontos útiles” del FASCISTA MACRO-negocio EDITORIAL CATALANUFO , además de ideologizarlos para ser “catalanets de 4ª” .

  NEGOCIO+IDEOLOGIZACIÓN , esa es la verdadera intención de los enemigos del Poble Valencia i del nostre Regne de Valencia.

  Un saludo
  TERESA

 4. LENGUA VALENCIANA VS DIALECTO BARCELONI
  ======================================
  (versión española)

  Primar el infame e infecto dialecto barceloní (=neocatalaní actual) por encima de la histórica Lengua Valenciana no solo es una aberración histórica sino que refleja el desconocimiento básico de los elementos esenciales que categorizan una lengua para ser tal.

  El ilustre gramático español Ramón Menédez Pidal, en su Gramática Histórica (Madrid ,1977) de la cual hemos bebido la mayoría de filòlogos del siglo XX, siempre reconoció la independencia y categoría histórica de la Lengua Valenciana, en su trayectoria evolutiva, respaldada por los tres elementos indispensables que fundamentan una lengua:

  1.sus etimologias genuinas
  .
  2. su trayectoria de acuerdo en los principios y leyes de evolución de la GRAMÁTICA HISTORICA.

  3. la autoridad indiscutible de unos Clásicos que lo han desarollado y consagrado a lo largo de un SIGLO Y MEDIO de oro LITERARIO .

  Respecto a nuestra histórica LENGUA VALENCIANA , hay algunos hechos indiscutibles que deben de ser rotundamente afirmados y recordados :

  1. Es un hecho incuestionable que nuestra histórica Lengua Valenciana ha existido siempre como lengua romance con testimonios escritos desde el sigloX.

  2. Es un hecho incuestionable que nuestra histórica Lengua Valenciana fue la primera lengua neo-latina que tuvo un Siglo de Oro Literario ( siglos XV y parte del XVI) durante el cual escritores famosos como Joanot Martorell , Jordi de San Jordi, Jaume March, Ausias March, Jaime Roig, Roiç de Corella , Sor Isabel de Villena y cientos más …, afirman claramente en sus obras : “Estoy escribiendo en mi lengua materna valenciana”.

  3. Es un hecho incuestionable que nuestra histórica Lengua Valenciana alcanzó su cumbre más alta y su plena independencia en los campos léxico, fonético, morfosintáctico y semántico durante su Siglo de Oro Valenciano, XV y XVI

  4. Es un hecho incuestionable que nuestra histórica Lengua Valenciana fue una lengua completamente estructurada con excelentes ediciones de gramáticas valencianas (Andreae Sempere .Alcoy ,1546 ) y diccionarios (“Liber Elegantiarum”.Valencia 1472) desde entonces y hasta ahora.

  5. Es un hecho incuestionable que nuestra histórica Lengua Valenciana tuvo la primera Biblia traducida del latin a una lengua neo-latina en 1482 por el valenciano Fray Bonifaci Ferrer ( actualmente en propiedad de the Hispanic Society of New York).

  6. Es un hecho incuestionable que nuestra histórica Lengua Valenciana tuvo el primer Kempis traducido del latin a una lengua neo-latina, en 1482, por el valenciano Miquel Pereç .

  ….. (sigue en II)

 5. …. ( II)

  POR EL CONTRARIO , es un hecho incuestionable que el dialecto barceloní ,ahora llamado neo-catalán :

  1. Es un invento moderno, nacido del laboratorio fabrino barcelonés y producido por el ingeniero industrial Pompeu Fabra en 1906. El dialecto barceloni fue elegido como “standard” entre los diferentes dialectos hablados en Cataluña para su conversión en lengua catalana.

  2. Que el catalán no existía todavía como lengua standarizada en el siglo XIX : era simplemente un mosaico de dialectos provenzales .

  3. Que , de acuerdo con el Padre de toda la Lingüística Románica Moderna , el filólogo alemán Friedrich Diez: “el catalán ha sido siempre una mezcla de dialectos provenzales” (“Grammatik der romanischen Sprachen”.1836).La misma opinión fue matenida por su discípulo el filólogo suizo Meyer Lübcke (“Grammaire des Langues Romanes”.1880) . Y la misma opinión fue mantenida (y es) por innumerables romanistas internacionales..

  4. Que el catalán moderno fue fabricado por un ingeniero industrial, aficionado a la lingüística (Pompeu Fabra ), y derivó en un lenguaje artificial de laboratorio, plagado de galicismos y arcaismos .

  5. Que el Catalán, comparado con la Lengua Valenciana, ha tenido siempre un registro cultural muy pobre y carece de un Siglo de Oro Literario como el valenciano (siglos XV y XVI) .

  6. Que esa es la razón del permanente expolio del patrimonio lingüístico-literario valenciano por el nacionalismo catalán y su dominante red editora , unido a un proceso de exterminio, por absorción, de nuesttra histórica Lengua Valenciana y su suplantación por el artificial dialecto barceloní.

  Históricamente Valencia siempre fue el Reino de Valencia , con sus “Furs” (leyes independientes dotadas por el rey Jaime I) y con una brillante tradición literaria y cultural, mientras que Cataluña fue tan solo una colección de condados feudales dependientes de los reyes francos y aragonenses .

  … (sigue en III)

 6. ….. (y III)

  Para nuestro asombro, lo que siempre fue una lengua histórica (la LENGUA VALENCIANA) ha sido ahora degradada a la categoria de “dialecto del barceloni” (o neo-catalán) . Y lo que siempre fue un “dialecto del provenzal” ( el barceloní) ha sido elevado a la categoria de “lengua catalana”, gracias a la magia y artilugios crematísticos del nacionalismo editor catalán…..

  El naz_ionalismo catalán y su poderoso ejército editor han sido el motor de tan camaleónica metamorfosis . Sin embargo, se esconde también, detrás de ello, una sospechosa y evidente intención : su objetivo de colonizar , mental y socialmente, a la adoctrinada juventud valenciana, a la vez que convertir su dialecto barceloni en una próspera maquinaria de hacer dinero. Dentro de la más genuina tradición leninista , los jóvenes valencianos son ya definidos como “los tontos útiles” de tan próspero negocio nacionalcatalanista.

  Parece ser que el Big Brother orwelliano ha vuelto a nacer.

  Mis dos libros “Lengua Valenciana, una lengua suplantada” y “CRONOLOGIA HISTÓRICA de la LLENGUA VALENCIANA” son el antídoto ideal contra ese ficticio nacionalismo catalán y su insana ambición de apoderarse de lo que nunca fue parte de su patrimonio: nuestra histórica LENGUA VALENCIANA.

  Mª TERESA PUERTO.
  Catedrática de Lengua Inglesa
  Filóloga Anglo-Románica

 7. Sóc de Catalunya i concretament de Barcelona, i sempre he estimat el País Valencià (nom que se us coneix des d’aquí a Catalunya) jo i molts més catalans com jo. Avui en dia continuo pensant que ens teniu una mania horrible que no entenc. Crec que al segle XXI hem de transmetre als nostres alumnes (jo també sóc mestra), respecte i tolerància ja que, tal com indiquen els movimenst migratoris, ens hauríem de sentir ciutadans del món i “presumir” de ser universals.

  Una afectuosa abraçada.
  Mireia

 8. I afegeixo, si tant tant tant malament van concretar les llengües i els dialectes… doncs poseu les coses sobre la taula i vosaltes, que sou els estudiosos de les llengües, arribeu a punts en comú i ho comuniqueu a la societat i a les editorials de llibres de text, ja que al cap i a la fi, els ciutadans no som experts, som simplement lectors.

  Atentament
  Mireia

 9. Moltes gràcies Mireia per ser la veu de molts catalans que pensem igual, o més ben dit que no entenem aquesta mania vinguda del poble veí.
  Una abraçada des de Barcelona.

  Gisela

 10. Estimades Mireia i Gisela:
  La nostra animadversio va sols dirigida contra el TOTALITARISME dels politics NAZIONALISTES catalans , NO contra el manipulat poble catalá, que esta en la figuera i desconeix la nostra realitat.

  La vostra “inocencia” es evident al desconeixer els quasi DOS SIGLES d´agresió permanent del NAZIONALISME FEUDAL contra el Regne de Valencia , la seua LLENGUA VALENCIANA (en un Segle i mig d´Or Literari ) , la seua Senyera, la seua cultura i les seues senyes d´identitat .

  Podreu llegir informació mes completa si entreu en la meua web : http://www.teresafreedom.com

  que está dirigida als meus manipulats alumnes per a combatir les infinites mentires que tenen qu´engolir a la força en llibres, i professors ´d´instituts i universitats. Una ESQUERRA ANALFABETA i radical ha “okupat” eixos puestos docents (el sistema sectari d´oposicións ho ha facilitat) des d´els anys ´80 i esta entregada i obedient al TOTALITARISME lingüistic-cultural catalá i a la destrucció de TOT lo que siga genuinament VALENCIÁ.

  No podeu parlar de “germanor” mentres tingau uns politics déspotes ambiciosos e invasors de les comunitats vehines. I no lluiteu contra ells.

  Un abraç desde Valencia

 11. Jo crec que aquí la questió no es Català o Valencià. per mi li poden cambiar el nom la veritat es que tant se me’n fot, i si es necessari, perquè el que jo parlo es “infecte”, ja aprendré Valencià, la veritat es que la questió es que hi ha cert tipus de gent a la península, de tot arreu i de tot tipus de ideologies, que els agrada estar sempre amb guerra, a la defensiva, i evidentment ofensiva, i em penso que tu ets un d’ells.
  A mi m’has insultat amb un elegancia que repugna, rere haverte enviat una abraçada, jo crec que ja està tot dit i que jutji el lector. Em sembla fantàstic el que reclames, ja et dic que no lluitaré jo perquè es parli català o valencià, les llengues son per comunicarse, i en quant a tot lo altre, es molt relatiu, però si es la eu de la majoria ho recolzo.
  Per últim jo no he parlat en cap moment de germanor, cadascú a casa sseva o cada ovella al seu corral, això ho has dit tu, els Valencians per un cantó, els Riojans per un altre, i els Catalans, si ens permeteu, per un altre.
  A vegades em recordeu a un acudit d’un nazi que deia que tota la culpa de tot la tenien els comunistes, em feia riure molt, bé doncs en llegir el teu article m’hi has fet pensar, però en aquest cas la culpa de tot la tenen els catalans!
  Cordialment,

  Gisela

 12. Perdona altre cop la meva interrupció però m¡he rellegit el teu comentari i no hi trobo gairebé cap diferència del meu dialecte infectat a la gran llengua Valenciana.
  El respecte, amiga Teresa, es molt important inclús a l’hora de reclamar qualsevol cosa, és el vehicle del diàleg i com a fi d’aquest l’enteniment entre dues parts.
  Repeteixo que si estè mal anomenada la llengua, no tinc cap inconvenient en dir que parlo Valencià, al que mai he calificat d’adjectius com els teus.
  Amb això faig una crida a la reflexió per tot aquell qui ho llegeixi, doncs sovint és més despota i dolent l’enemic desde la ignorància , i aquest fet és, avui en dia, producte d’interés per la política i la manipulació.

  Gisela

 13. Hola Gisela, en primer lloc gracies per participar en éste blog i per les teues paraules.

  No veig en les paraules de Teresa cap falta de respecte, sols una realitat fundada. En tot cas, veig que es molt facil caure en la demagogia de demanar respecte quant en realitat soc jo qui no respecte i el que ha provocat esta situació. Al dir “jo” no em refereix a tú, sino a la teua regió.

  Obriu els ulls i pregunteuse perqué cada vegada el odi que genereu es mes gran, no sols entre els valencians, sino entre els aragonesos, balears i resta d´España.
  I no intenteu descarregar la culpa tan sols en els que vos gobernen, la culpa es també vostra, ja que vosotros els escolliu a les urnes.
  Mosatros els valencians no volem formar part de la vostra locura independentista, mosatros els valencians ens anomenem Comunitat Valencia, antic Regne de València i no País Valencia com l´anomemen continuament i de manera anticonstitucional desde el vostre Canal infectat TV3. La nostra bandera es la senyera coronada que res te que vore en la vostra cuatribarrada. Mostaros els valencians tenim una identitat, una cultura i un orgull, i no permetrem que ningú ens ho arrebate.
  Quant vosatros els catalans apreneu a respectar, sereu respectats. I per favor, no ens doneu lleçons de civisme, mireuse el melic.

 14. Hola Pepe,
  La falta de respecte es evident en el moment en que 1- es generalitza i 2. califiqueu de “infectat” el que jo parlo, tingue el nom que tingue. Això ja ho he clarificat abans crec.
  En primer lloc per poder parlar de vosatros els valencians hauries de fer una consulta popular, t’asseguro que no tots pensen com tu, hi a qui no en vol saber res del Valencià, o del Català i qui no en vol saber res de cap de les dues. En segon lloc la nostra locura independentista forma part de la teva visió, jo no vull que formeu part ni vosatros ni ningú d’aquesta locura, si Catalunya algun dia s’independentitza per majoria em sembla perfecte, jo no tinc la intenció de recolzar-ho ni de oposar-m’hi però parlo de Catalunya no de València, també he deixat molt clar que cadascú a casa seva, no es necessari barrejar realitats, no sé perquè us hi capgiqueu. El nostre canal no està pas infectat i anomena País Valencià a la vostra regió perquè així està estipulat per normativa, creume que a partir d’ara no ho utilitzaré més, potser que ho féssiu saber, les paraules, son paraules no tenen més importància, però si a tu i algú més li sembla important no em sembla pas motiu de disputa.
  Em sembla fantàstic que tingueu una identitat, no es questiona pas això, em sembla fantàstic que tingueu la senyera coronada, jo tinc la senyera a seques i no li donc tantes voltes,dubto que algú us ho vulgui arrebatre de totes maneres.
  Sincerament m’acuses de demagògica però jo el que vec es precisament el mateix en les teves paraules, una crida de patrotisme desorbitat que escapa de la realitat, d’això també n’hi ha molt a Catalunya, no som tan diferents.
  En quant a la confrontació de regions, catalans, valencias, aragonencs, no hi entraré, em sembla exagerat, els de les illes i els d’Aragó no tenen tants problemes com vosatros, son una minoria o no li donen tanta importància a res, no els impliquis en la teva “lluita” perquè no tenen res a veure. Cadascú té la seva identitat, cada regió o comunitat te la seua cultura, no li vec el problema.
  M’he mirat el melic i me l’he remirat i no hi trobo res, potser ho haurieu de fer vosatros?! (matitzo el comentari emfatitzant que forma part d’una burla ja iniciada i que es segueix amb l’única finalitat de relaxar tensions i posaar una nota d’humor, ja que a mi no m’agrada generalitzar ni parlar de nosatros o vosatros quan realment es parla d’un colectiu tancat de la societat i no pas representant de la majoria)

  Gisela

 15. Hola Gisela,

  El que mosatros califiquen la TV3 com apestosa o “infectada” tu ho veus com una falta de respete, en canvi, el que la vostra TV3 utilitze la forma inconstitucional “pais valencia” ho veus com que son meres paraules, i éstes per a tú no tenen importancia.

  Bé, jo l´unic que vull, l´unic que demane es que en deixeu tranquil, pero això per lo vist es imposible. Decenes de millions d´euros gastats desde Catalunya (en diners de tots els espanyols) durant decenes d´anys destinats a subvencionar organizatcions “Culturals” al nostre reine, en l´unic objecte d´adoctrinar als mes jovens d´acord als fundaments nacionalistes catalans per eixemple.

  Per no nomenar la que s´acaba de montar a nivell nacional perque el meu govern valencia acaba de clausurar els repetidors il.legals (hi-ha sentencia que ho justifica) del vostre canal nacionalista NO-DO.

  Mireu, mosatros tenim suficients coses per a ser feliços, no ens fa falta res de vosatros. ¿Vosatros no sou feliços en el que tingueu?. ¿Per qué esteu continuament intentant robar escriptors, gastronomía, idiomes, banderes, musica, paratjes, cultura…..

  Fa no res en la web del teu gobern Catalá presentaba la paella, l´Albufera, Joanot Martorell, Ausias March i altres edificis i paratjes valencians com a catalans, i la veritat, i supose que estarás en mí, estem un poc fins als collos del vostre gobern.
  En definitiva, no som mosatros els que crispem. Deixeu-nos tranquils. Mosatros tenim el necesari per a ser feliços sense dependre de ningú.

  Una abraçada.

 16. Home no soc representant de TV3 ni faré una defença a ultransa de TV3 però calificarla d’apestosa ho trobo desproporcionat, es un canal de televisió, prou bo al meu parèixer, pero no deixa de ser un canal. El nom de país Valencià no és anticonstitucional, deu ser anti-pp perquè a la teva comunitat els del PP li tenen alèrgia i lluiten amb totes les seves forçes, lleis, multes, amenasses (sí sí ben propi d’un polític) per convertir aquest nom en il.legal o anticonstitucional, però t’informo: no ho han aconseguit. Recordem que el terme país Valencià està considerat a la constitució com un nom modern del antic regne de València. Tot i així a mi ja no em sentireu dir-ho més, si tot fossin aquestes coses…
  El que sigui il.legal Tv3 a València per la resta d’espanyols es ridícul, com si il.legalitzessin TV1, tot i així no entraré en aquesta polèmica, perquè no acabo de tenir clar que pensa la majoria, em sembla que això s’ha de decidir desde València i jo no sóc qui per opinar.
  Que el meu govern subvencioni organitzacions a qualsevol lloc que no sigui Catalunya em sembla una aberració, suposo que a tu també que el teu es gasti els quartos en tratjos. No tinc intenció de defensar ni l’un ni l’altre.
  Jo sóc molt feliç gràcies, la resta de catalans espero que també!(?)
  En l’unic que et puc donar la raó es en el que dius en l’últim paragraf, sincerament els Catalans no ens hem de remontar al passat per tenir cap identitat, basant-se en el present ja destaquem, per pena de molts, bastant. El que negui que Joanot Martorell o d’altres escriptors son valencians està falt de cultura, tot i així llegint s’arregla tot, en això tens raó, s’hi han apropiat, però no utilitzis el terme “catalans” si el que vols es referir-te a la generalitat o als polítics, perquè d’una manera opines com a ciutadà i de l’altre faltes el respecte o generalitzes injustament.
  La paella Valenciana es molt bona, la catalana no s’hi assembla en res suposo que ho sabràs, de tota manera la gastronomia mediterrànea te moltes semblançes, no crec que haguem de barrejar gastronomia en aquest tema com tampoc crec que ningú negui que la paella es valenciana.

  De tota manera tingues en compte que ni la majoria ni la meitat de catalans tenen cap intenció de crisparvos, molestarvos o obligarvos a dependre de ningú, i molt menys de nosaltres que encara pujarien els impostos!!
  I concloc recordant que hi ha gent de tota mena i no represento a ningú però estic totalment en contra d’aquell qui parla en boca d’un altre, catalans per valencians o a la inversa.

  Una abraçada,
  Gisela

 17. be, gisela, jo soc valenciá i la meua yaya era catalana, sempre he pensat que erem germans pero si vius en barcelona i te dones una volta per el parcc guell, t’acostes a la tenda de soouvenirs que n’hi ha a la entrada i vorás unes postals que mostren els paisos catalans.
  sense comentaris.
  després tornes i me dius si es mania nostra o realment es que els vostres politics son una miqueta imperialistes. hui mateix el de erc, un tal tardá duia una panccarta en el congres, on es veia: llibertat de expresio, si a tv3. be, que sapigues que la generalitat catalana tallá la senyal de canal 9 unilateralment (problablement per evitar que vosatres escomçareu a parlar en valenciá).
  te diré mes, tants dines gastats en expandir el catalá i en canviar l’historia i quan tenen que votar quina ciutat seria la seu de la 32 copa america, barcelona vota a napoles!!!. jo personalment no puc en el madrilenys ni els catalans (pero parle dels politics no de la gent del carrer).
  gracies
  joan

 18. Hola Joan,
  Es cert, com ja he dit que hi ha gent de tot tipus, i una gran part a Catalunya fa gala dels països Catalans, igual que a Valencia però, pero tots dos sabem que aquesta “gran” part no és ni molt menys la majoria. Els polítics son polítics, i fan el que més els convé, no n’estic gens d’acord en moltes de les gestions dels nostres, però també he de dir que la vostra gestió política no és gaire millor, s’ha de dir que no és gaire ètic difondre odis cap a regions veïnes tal com fan els vostres polítics. En quant a TV3 i canal 9, es una polèmica que escapa de la meva opinió, jo si hagués d’escollir diria que si a canal 9 a Catalunya, no per res sino perque enriqueix, igual que em fa gracia veure el de les balears o el d’Euskadi, però si a València no volen tv3 a mi la veritat m’és igual, no es cosa meva o no n’he de fer res, ni jo ni cap individu que no resideixi a Valencia, els valencians ja sou prou grans com per decidir i no crec que des de cap altre lloc se us hagi d’imposar ni negar res.
  Molt respectable la teva opinió, jo no puc amb els madrilenys, evidentment amb els polítics, però entenc que tu penssis el mateix dels catalans, igualment agraeixo que diferenciis entre la població en sí i els suposats representants.
  Gràcies a tu per l’educació demostrada,
  Gisela

 19. Tan bonic que és el valencià que defenseu i en canvi tots escriviu en castellà… Això sempre m’ha fet pudor de cremat. Després, quan per intentar defensar el que escriviu, proveu de fer-ho en valencià, vosaltres mateixos feu la més gran destrossa de la que dieu que és la llengua que estimeu amb força.

  És per aquest simple motiu (fàcil d’entendre) que no em crec que vosaltres sigueu valencians de debò…

  1. Hola e. Vila, ¿alguien te ha pedido alguna vez que enseñes tu sexo para poder comprobar su eres hombre o mujer?. Si tú te crees mas valenciano que el resto por escribir en… valenciano del norte y tú estas contento, yo tambien lo estoy por tí, de verdad.
   Saludos.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s